رفتار درمانی مفاهیم، شیوه‌‌ها و کاربردها

145,000 تومان

به اعتقاد ما اختلاف عمده اين كتاب با ساير كتب در تلفيق نظروعمل است. اهم محتوای برخی از كتب رفتار درمانی به مداوای بيماران سرپايی و بازنگری مطالعات تحقيقی اختصاص يافته است. در ساير كتب فقط به “تغيير و اصلاح رفتار” توجه می‌‌شود و درباره كاربرد تقويت در اداره خويشتن و زمينه‌‌های بالينی قلم فرسايی شده است. ما در صدد هستيم با ژرف انديشی و بی‌‌این که مطالب خشك و ثقيل و يا سطحی شود هر دو موضوع را يكجا بررسی نمائيم. همچنين تجارب خود را در قالب مثال در اختيار خواننده می‌‌گذاريم و سعی می‌‌كنيم در اين راه استوار باشيم. ما با اتكاء به تجارب چند ساله و تمام وقت خود در كار با بيماران بستری و سرپايی در مراكز درمانی سعی داريم ديدگاه و نگرش جديدی را ارائه دهيم و در عين حالی كه نسبت به نظرها و فن‌‌هايی كه گر چه در محافل علمی ظاهری خوب و فريبنده دارند اما اجرای آنها در موقعيتهای واقعی زندگی دشوار می‌‌نمايد، با ديدگاهی توام با ترديد، بنگريم.

 

توضیحات

فهرست مطالب

 

پيشگفتار نگارندگان…………………………………………………………………… 17

مقدمه مترجم…………………………………………………………………………. 19

فصل 1: رفتار درمانی و خاستگاه‌‌های آن…………………………………………….. 21

مقدمه…………………………………………………………………………………. 21

فنون رفتار درمانی……………………………………………………………………. 21

زمينه نظری…………………………………………………………………………… 23

رفتار درمانی و مكتب تجربی نگری…………………………………………………… 23

رفتار درمانی و روان تحليلگری……………………………………………………….. 23

منتقدان روان تحليل‌‌گری…………………………………………………………….. 26

انتقادهايی بر درمان روان تحليلگرانه…………………………………………………. 26

رفتارگرايی و رفتار درمانی……………………………………………………………. 27

آلبرت كوچولو…………………………………………………………………………. 28

رشد و تحول رفتار درمانی……………………………………………………………. 29

تعريف رفتار درمانی…………………………………………………………………… 29

پيشگامان رفتار درمانی……………………………………………………………….. 30

نقش جوزف ولپی…………………………………………………………………….. 31

نقش گروه مودسلی…………………………………………………………………… 32

مورد نگهدارنده ادرار………………………………………………………………….. 33

نقش نظريه‌‌پردازان امريكايی پيرو يادگيری عاملی……………………………………. 34

بسط و توسعه رفتار درمانی…………………………………………………………… 35

آلبرت بندورا………………………………………………………………………….. 35

آرنولد لازاروس………………………………………………………………………… 36

ايساك ماركس………………………………………………………………………… 37

دونالد ميچن بام………………………………………………………………………. 37

رزماری نلسون………………………………………………………………………… 38

كاربرد تجربی رفتار درمانی…………………………………………………………… 38

سنجش……………………………………………………………………………….. 40

مشاركت بين مراجع و درمانگر……………………………………………………….. 41

مورد فرانك‌‌تی…………………………………………………………………………. 42

مباحث نظری…………………………………………………………………………. 49

چكيده فصل………………………………………………………………………….. 50

فصل2: اصول شرطی‌سازی کلاسیک و روش های کاهش اضطراب……………….. 51

اصول نظری…………………………………………………………………………… 53

مفاهیم اساسی………………………………………………………………………… 53

شرطی‌سازی کلاسیک………………………………………………………………… 53

دلالت‌های بالینی……………………………………………………………………… 58

شرطی‌سازی کلاسیک اضطراب………………………………………………………. 58

مورد سوزان B………………………………………………………………………… 59

مطالعات کلاسیک…………………………………………………………………….. 61

سرکوبی شرطی……………………………………………………………………….. 61

مورد لاری…………………………………………………………………………….. 61

آزمایشات ولپه………………………………………………………………………… 62

اظهار نظرها راجع به آزمایشات ولپه………………………………………………….. 65

بازداری تقابلی…………………………………………………………………………. 66

رویه‌های درمان……………………………………………………………………….. 67

آموزش جرأت‌ورزی…………………………………………………………………… 67

حساسیت‌زدایی منظم…………………………………………………………………. 68

آموزش تن‌آرامی………………………………………………………………………. 69

سلسله‌مراتب اضطراب…………………………………………………………………. 69

ارائه سلسله‌مراتبی از آیتم‌ها در طول درمان………………………………………….. 71

پژوهش قیاسی بر روی حساسیت‌زدایی منظم……………………………………….. 73

انزجار‌درمانی و تسکین اضطراب………………………………………………………. 76

روش های مواجهه…………………………………………………………………….. 78

تمرین درجه‌بندی‌شده در زندگی واقعی……………………………………………… 79

چکیده فصل…………………………………………………………………………… 86

نکات پایانی……………………………………………………………………………. 86

فصل 3: اصول يادگيری عاملی و شيوه‌‌های اداره رفتار……………………………. 89

خاستگاه‌‌های يادگيری عاملی…………………………………………………………. 89

وابسته‌‌های رفتاری……………………………………………………………………. 91

تقويت…………………………………………………………………………………. 92

محرك‌‌های تمييزی (افتراقی)………………………………………………………… 93

خاموش سازی………………………………………………………………………… 94

فراگيری و خاموش سازی رفتار عاملی……………………………………………….. 94

پيامدهای رفتار……………………………………………………………………….. 94

شكل‌‌گيری……………………………………………………………………………. 95

تقويت مثبت………………………………………………………………………….. 96

تقويت منفی…………………………………………………………………………… 96

تنبيه………………………………………………………………………………….. 97

جريمه………………………………………………………………………………… 97

خاموشی………………………………………………………………………………. 98

برنامه‌‌های تقويت……………………………………………………………………… 99

نسبت ثابت (FR)…………………………………………………………………… 101

نسبت متغير (VR)…………………………………………………………………. 102

فاصله ثابت (FI)…………………………………………………………………….. 102

فاصله‌‌ای متغير (VI)………………………………………………………………… 103

تقويت افتراقی تعداد دفعات كم پاسخ (DRL)…………………………………….. 103

توالی برنامه‌‌ها……………………………………………………………………….. 103

تقويت شرطی……………………………………………………………………….. 104

زنجيره‌‌ای كردن…………………………………………………………………….. 105

نتيجه گيری…………………………………………………………………………. 107

كاربردهای بالينی……………………………………………………………………. 107

عادت آموزی………………………………………………………………………… 107

زنجيره‌‌ای كردن وارونه………………………………………………………………. 108

تقويت……………………………………………………………………………….. 109

مورد اليزابت فون آر…………………………………………………………………. 110

اختلالات شبه‌‌جسمی و تقويت مثبت……………………………………………….. 112

تنبيه و انزجار درمانی……………………………………………………………….. 114

چرا از تنبيه استفاده كنيم؟…………………………………………………………. 115

تقويت افتراقی رفتار ديگر (DRO)…………………………………………………. 117

جريمه……………………………………………………………………………….. 118

محروم كردن………………………………………………………………………… 118

بيش اصلاحی……………………………………………………………………….. 119

كلام آخر…………………………………………………………………………….. 120

چكيده فصل…………………………………………………………………………. 120

فصل 4: يادگيری اجتماعی و شيوه‌‌های بازسازی شناختی………………………. 123

خاستگاه‌‌های رفتار درمانی شناختی………………………………………………… 124

مباحث نظری……………………………………………………………………….. 124

شرطی سازی پنهان…………………………………………………………………. 125

خويشتنداری و اداره خويشتن (خودگردانی)………………………………………… 126

كنترل محرك……………………………………………………………………….. 127

خود – تقويتی……………………………………………………………………….. 129

اثرات «توقع» و دارونما……………………………………………………………… 130

چکیده………………………………………………………………………………. 131

فرضيه يادگيری اجتماعی…………………………………………………………… 131

يادگيری از طريق مشاهده………………………………………………………….. 134

اثرات يادگيری مشاهده‌‌ايی………………………………………………………….. 134

اثرات بازدارنده و غيربازدارنده……………………………………………………….. 135

اثرات تسهيل پاسخ………………………………………………………………….. 135

فرایندهای سرمشق‌‌گيری……………………………………………………………. 136

كاربرد……………………………………………………………………………….. 137

خودبسندگی………………………………………………………………………… 140

چکیده………………………………………………………………………………. 141

روش های بازسازی شناختی………………………………………………………… 141

اصلاح رفتار از طريق بازسازی شناختی از ديدگاه ميچن بام……………………….. 141

آموزش از طريق خود – آموزی……………………………………………………… 142

آموزش به روش تلقيح استرس……………………………………………………… 143

درمان عقلانی – عاطفی اليس………………………………………………………. 145

شناخت درمانی بك…………………………………………………………………. 148

بازسازی شناختی لازاروس………………………………………………………….. 150

مقابله و مشكل گشايی………………………………………………………………. 150

چكيده………………………………………………………………………………. 151

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 152

فصل 5: روش های تحقيق در رفتار درمانی……………………………………….. 153

تحقيق و مسائل اخلاقی…………………………………………………………….. 153

تحقيق در زمينه رفتار درمانی و كاربرد آن در درمان………………………………. 154

روش های علمی…………………………………………………………………….. 155

تعريف عملياتی……………………………………………………………………… 156

تعميم……………………………………………………………………………….. 156

مشاهده كنترل شده………………………………………………………………… 157

مشاهدات مكرر……………………………………………………………………… 158

تأييد………………………………………………………………………………… 158

همسانی……………………………………………………………………………… 159

رويكردهای تجربی و همبستگی…………………………………………………….. 159

ارزيابی فرضيه‌‌های سبب‌‌شناسی…………………………………………………….. 162

ارزيابی اثرات درمان…………………………………………………………………. 163

مقايسه تحقيق بالينی و تحقيق قياسی……………………………………………… 165

تاريخچه‌‌های موردی………………………………………………………………….. 166

سری‌‌های بالينی……………………………………………………………………… 168

آزمايشات تك موردی……………………………………………………………….. 169

طرح های خط پايه چند تايی………………………………………………………. 171

طرح های خط پايه چندتايی بين رفتاری…………………………………………… 172

طرح های خط پايه چندتايی ميان فردی…………………………………………… 173

مطالعات متقاطع…………………………………………………………………….. 174

طرح های گروهی…………………………………………………………………… 174

طرح های پيش‌‌آزمون سهمی……………………………………………………….. 178

راهبردهای سازنده و مخرب…………………………………………………………. 178

طرح های عاملی…………………………………………………………………….. 179

فرآيند ارزيابی تغييرات رفتاری……………………………………………………… 179

كارايی و سازوکار روش درمان………………………………………………………. 179

عوامل نامشخص…………………………………………………………………….. 180

اعتبارپذيری درمان………………………………………………………………….. 182

ویژگی های تقاضا…………………………………………………………………… 182

نقد و بررسی………………………………………………………………………… 183

كلام آخر…………………………………………………………………………….. 183

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 184

فصل 6: سنجش رفتاری……………………………………………………………… 187

مورد آلك د………………………………………………………………………….. 187

روش های (متداول) ارزيابی تشخيصی……………………………………………… 189

تشخيص علائمی (سندرمی)………………………………………………………… 190

روش های كمی……………………………………………………………………… 190

سنجش و طبقه‌‌بندی رفتار………………………………………………………….. 192

بهترين روش كدام است؟……………………………………………………………. 193

پيشرفت حاصله در سنجش رفتار…………………………………………………… 194

دهه 1960………………………………………………………………………….. 194

دهه 1970………………………………………………………………………….. 195

دهه 1980………………………………………………………………………….. 195

سهم سنجش رفتار………………………………………………………………….. 196

تبيين خصوصيات سنجش رفتار……………………………………………………. 197

عملكردهای سنجش رفتار…………………………………………………………… 199

تبيين و توصيف مشكل……………………………………………………………… 199

تشخيص متغيرهای مداخله‌‌گر (مزاحم)…………………………………………….. 200

گزينش روش درمان………………………………………………………………… 200

ارزيابی پيشرفت نتايج درمان……………………………………………………….. 201

فنون سنجش رفتار………………………………………………………………….. 201

مصاحبه‌‌های رفتاری………………………………………………………………… 201

استفاده از پرسشنامه………………………………………………………………… 203

فنون هم ارز (قياسی)……………………………………………………………….. 204

خود  مشاهده‌‌گری…………………………………………………………………… 204

مشاهده مستقيم…………………………………………………………………….. 206

سنجش رفتاری اضطراب و ترس……………………………………………………. 207

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 209

فصل 7: اختلالات اضطرابی…………………………………………………………… 211

معرفی……………………………………………………………………………….. 211

طبقه بندی DSM – III – R……………………………………………………….. 213

اختلال وحشتزدگی…………………………………………………………………. 214

اختلالات هراس……………………………………………………………………… 214

گذر هراسی………………………………………………………………………….. 214

هراس اجتماعی……………………………………………………………………… 215

هراس ساده………………………………………………………………………….. 215

اختلال وسواسی فكری – عملی…………………………………………………….. 215

اختلال استرس پس از ضربه………………………………………………………… 216

اختلال اضطراب فراگير……………………………………………………………… 216

همه‌‌گيرشناسی اختلالات اضطرابی………………………………………………….. 217

نظريه‌های رفتاری درباره سبب شناسی…………………………………………….. 218

نظريه‌‌های شرطی‌‌سازی……………………………………………………………… 218

نظريه شرطی‌‌سازی كلاسيك……………………………………………………….. 219

نظريه دو عاملی……………………………………………………………………… 220

انتقادات وارد بر نظريه شرطی سازی……………………………………………….. 221

فنون رفتار درمانی و شرطی سازی………………………………………………….. 223

نظريه‌‌های شناختی………………………………………………………………….. 224

نظريه خوداتكايی……………………………………………………………………. 225

نظريه‌‌های برگرفته از شناخت درمانی………………………………………………. 227

نظريه زيستی – اطلاعاتی…………………………………………………………… 230

نظريه‌‌های مركب……………………………………………………………………. 231

سنجش رفتاری اضطراب……………………………………………………………. 232

درمان رفتاری اختلالات اضطرابی…………………………………………………… 234

اختلالات هراس……………………………………………………………………… 234

حساسيت‌‌زدايی نظامدار…………………………………………………………….. 235

تمرين گام بگام واقعی………………………………………………………………. 237

روش های مواجهه سازی ممتد (طولانی)…………………………………………… 241

محرك‌‌های مربوط يا نامربوط با ترس………………………………………………. 242

غرقه‌‌سازی كوتاه و غرقه‌‌سازی ممتد………………………………………………… 243

مواجه‌‌سازی تجسمی و مواجه سازی واقعی…………………………………………. 243

مواجهه درمانی انفرادی و مواجهه درمانی گروهی………………………………….. 244

بازسازی شناختی……………………………………………………………………. 245

چكيده………………………………………………………………………………. 246

اختلال وسواسی فكری ـ عملی……………………………………………………… 246

حساسيت‌‌زدايی نظامدار…………………………………………………………….. 247

مواجهه‌‌سازی همراه با پيشگيری از پاسخ…………………………………………… 248

گونه‌‌های درمانی…………………………………………………………………….. 249

چكيده………………………………………………………………………………. 250

اختلال اضطراب تعميم يافته……………………………………………………….. 250

كنترل محرك……………………………………………………………………….. 251

روش های مواجهه و غرقه سازی……………………………………………………. 252

آموزش آرامسازی……………………………………………………………………. 252

بازسازی شناختی……………………………………………………………………. 253

درمان‌‌های تركيبی………………………………………………………………….. 253

چكيده………………………………………………………………………………. 254

اختلال وحشتزدگی…………………………………………………………………. 254

چكيده………………………………………………………………………………. 256

اختلال استرس پس از ضربه………………………………………………………… 257

غرقه‌‌سازی تجسمی…………………………………………………………………. 258

افق‌‌های آينده……………………………………………………………………….. 259

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 260

فصل8: افسردگی و خودکشی……………………………………………………….. 261

ارزشیابی رفتاری از افسردگی……………………………………………………….. 261

سیمایه‌های بالینی افسردگی………………………………………………………… 262

ارزشیابی افسردگی معیارهای مصاحبه………………………………………………. 264

ملاک‌های خودسنجی……………………………………………………………….. 265

روش های مشاهده‌‌ای……………………………………………………………….. 267

تحلیل کارکردی…………………………………………………………………….. 268

مدلهای درمانی عمده……………………………………………………………….. 268

مدل رفتاری لوینسون از افسردگی پایه فکری………………………………………. 268

رویکرد درمان……………………………………………………………………….. 269

ارزشیابی از درمان…………………………………………………………………… 272

مدل شناخت درمانی بک درباره افسردگی………………………………………….. 272

مدل ادراکی…………………………………………………………………………. 272

شناخت درمانی بک…………………………………………………………………. 273

اثربخشی درمان……………………………………………………………………… 276

درمان از طریق خویشتنداری از دیدگاه ریم…………………………………………. 276

مدل ادراکی…………………………………………………………………………. 276

برنامه درمان از طریق خویشتنداری…………………………………………………. 277

اثر بخشی درمان…………………………………………………………………….. 277

مدل باز تدوین شده درماندگی آموخته شده………………………………………… 278

مدل مفهومی………………………………………………………………………… 278

مضامین درمانی……………………………………………………………………… 279

تلفیق مدل ها و مثال موردی……………………………………………………….. 280

مدیریت رفتار خودکشی گرایانه…………………………………………………….. 283

مدل های رفتاری……………………………………………………………………. 283

ارزشیابی…………………………………………………………………………….. 284

راهبردهای درمانی…………………………………………………………………… 286

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 287

فصل 9: زوج درمانی رفتاری و درمان اختلالات كنشی جنسی…………………. 289

مقدمه……………………………………………………………………………….. 289

زوج  درمانی رفتاری………………………………………………………………… 290

تاريخچه مختصری از زوج  درمانی رفتاری (BMT)……………………………….. 292

ديدگاه‌های موجود درباره درمان و مشاوره زناشويی………………………………… 293

خاستگاه‌‌های نظريه‌‌ای زوج درمانی رفتاری…………………………………………. 294

نظريه سيستم ها……………………………………………………………………. 295

نظريه تبادل اجتماعی………………………………………………………………. 297

ارزشيابی روابط مشكل‌‌زا…………………………………………………………….. 300

پرسشنامه‌‌های خودسنجی………………………………………………………….. 301

معيارهای مشاهده‌‌ای………………………………………………………………… 302

ملاحظاتی درباره ارزشيابی در زوج درمانی رفتاری…………………………………. 303

فنون زوج درمانی رفتاری…………………………………………………………… 304

آموزش مهارت های ارتباطی………………………………………………………… 304

آموزش حل مساله…………………………………………………………………… 305

انعقاد قرارداد رفتاری………………………………………………………………… 306

مطالعاتی درباره اثربخشی درمانی…………………………………………………… 307

نتايج فراتحليلی……………………………………………………………………… 311

مداوای مشكلات زناشويی همراه با مشكلات اضطراب………………………………. 312

خانواده درمانی و زوج‌‌درمانی رفتاری……………………………………………….. 313

انتقادهايی بر زوج درمانی رفتاری…………………………………………………… 313

چکیده………………………………………………………………………………. 314

سخن آخر…………………………………………………………………………… 314

درمان رفتاری اختلالات جنسی كنشی……………………………………………… 315

طبقه‌‌بندی DSM – III – R از اختلالات جنسی…………………………………… 315

اختلالات كنشی جنسی…………………………………………………………….. 316

ارزشيابی، نظريه، و درمان…………………………………………………………… 317

مطالعاتی درباره اثربخشی درمان……………………………………………………. 321

چكيده فصل…………………………………………………………………………. 322

فصل10: اختلالات شخصیت…………………………………………………………. 325

اختلالات دسته A…………………………………………………………………… 329

اختلال شخصیت پارانوئید…………………………………………………………… 329

اختلال شخصیت اسکیزوئید………………………………………………………… 334

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال……………………………………………………… 336

اختلالات دسته B…………………………………………………………………… 338

اختلال شخصیت ضداجتماعی………………………………………………………. 338

اختلال شخصیت مرزی……………………………………………………………… 341

اختلال شخصیت نمایشی…………………………………………………………… 347

اختلال شخصیت خودشیفته………………………………………………………… 350

اختلالات دسته C…………………………………………………………………… 355

اختلال شخصیت اجتنابی…………………………………………………………… 355

اختلال شخصیت وابسته…………………………………………………………….. 358

اختلال شخصیت وسواسی-جبری…………………………………………………… 360

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 363

فصل 11: اختلالات اعتيادی…………………………………………………………. 365

ميگساری……………………………………………………………………………. 365

علل ميگساری……………………………………………………………………….. 366

مدلهای رفتاری ميگساری…………………………………………………………… 367

ارزشيابی…………………………………………………………………………….. 368

برنامه‌‌های رفتار درمانی……………………………………………………………… 370

انزجار……………………………………………………………………………….. 370

اداره وابستگی (مشروط)…………………………………………………………….. 371

آموزش مهارت های مقابله‌‌ای……………………………………………………….. 371

ميگساری كنترل شده………………………………………………………………. 373

ميگساران گمنام…………………………………………………………………….. 374

پيشگيری از عود…………………………………………………………………….. 374

سيگار كشيدن………………………………………………………………………. 375

ارزشيابی…………………………………………………………………………….. 376

فنون مداخله رفتاری………………………………………………………………… 376

فنون انزجاری……………………………………………………………………….. 376

زدايش نيكوتين……………………………………………………………………… 377

سيگاركشی كنترل شده…………………………………………………………….. 378

نگهداری درازمدت…………………………………………………………………… 378

چكيده فصل…………………………………………………………………………. 379

فصل 12: رفتار درمانی با بيماران مزمن بستری…………………………………… 381

تشخيص‌‌ها و مشكلات شاخص……………………………………………………… 383

سندرم افت اجتماعی……………………………………………………………….. 385

اهداف مطلوب درمان………………………………………………………………… 386

روش های مداوای مطلوب…………………………………………………………… 386

مباحث نظری……………………………………………………………………….. 388

درمان مشكلات رفتاری خاص………………………………………………………. 391

مشكلات تكلم……………………………………………………………………….. 391

سرقت و احتكار……………………………………………………………………… 392

برنامه‌‌های درمانی در داخل بخش…………………………………………………… 394

اقتصاد پته‌‌ای………………………………………………………………………… 394

اقتصاد پته‌‌ای در مقايسه با محيط درمانی………………………………………….. 398

مهارت های اجتماعی و آموزش حل مسأله…………………………………………. 399

لياقت اجتماعی……………………………………………………………………… 400

فنون آموزش مهارت های اجتماعی…………………………………………………. 401

مدلهای آموزش مهارت های اجتماعی………………………………………………. 402

يافته‌‌های پژوهشی درباره آموزش مهارت های اجتماعی……………………………. 405

نقد و بررسی………………………………………………………………………… 407

بيماران سالمند پناهگاهی: يك مورد خاص؟……………………………………….. 408

مشكلات بهداشت روانی در دوران پيری……………………………………………. 409

قلمروهای نويدبخش درمان…………………………………………………………. 410

درمان رفتاری سالمندان بستری……………………………………………………. 412

مراقبت از خود………………………………………………………………………. 412

رفتار اجتماعی………………………………………………………………………. 413

مسائل عاطفی و شناختی……………………………………………………………. 414

آموزش كاركنان…………………………………………………………………….. 415

نقد و بررسی………………………………………………………………………… 416

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 416

فصل 13: اختلالات رفتاری دوران كودكی………………………………………….. 419

تعريف اختلالات رفتاری كودك…………………………………………………….. 419

تعيين اهميت بالينی………………………………………………………………… 419

انحراف از هنجارهای رشدی………………………………………………………… 420

تصورات ذهنی از اشخاص مهم……………………………………………………… 421

اثرات موقعيتی………………………………………………………………………. 421

فراوانی، مدت زمان، و ثبات…………………………………………………………. 421

طبقه‌‌بندی…………………………………………………………………………… 423

سنجش تغيير رفتاری……………………………………………………………….. 425

روش های سنجش رفتار كودك…………………………………………………….. 425

مصاحبه رفتاری با والدين…………………………………………………………… 426

مثال مصاحبه با والدين (بايگانی مؤلفان)……………………………………………. 426

مصاحبه با كودك……………………………………………………………………. 428

مصاحبه با معلمان…………………………………………………………………… 429

مشاهدات رفتاری……………………………………………………………………. 429

پرسشنامه‌های رفتاری………………………………………………………………. 433

آزمون هوش و پيشرفت تحصيلی…………………………………………………… 434

پرسشنامه خودسنجی كودك……………………………………………………….. 435

خود نظاره‌‌گری………………………………………………………………………. 435

سنجش رفتاری – شناختی………………………………………………………….. 436

يكپارچه‌‌سازی سنجش و درمان…………………………………………………….. 436

درمان رفتاری اختلالات خاص دوران كودكی………………………………………. 437

اختلالات درونی شونده……………………………………………………………… 437

ترس و هراس‌‌ها……………………………………………………………………… 437

اختلال وسواسی فكری – عملی…………………………………………………….. 439

انزوای اجتماعی……………………………………………………………………… 441

اختلالات برونی‌‌شونده……………………………………………………………….. 442

اختلال بيش عاملیی (بیش فعالی) با كمبود توجه………………………………….. 442

مثال موردی: بیش فعالی……………………………………………………………. 443

مثال موردی: آموزش والدين (پرونده شخصی نويسنده)……………………………. 445

اختلالات سلوكی……………………………………………………………………. 449

اختلالات نافذ رشدی……………………………………………………………….. 451

اُتيسم كودكانه………………………………………………………………………. 452

اداره رفتار……………………………………………………………………………. 455

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 459

فصل 14: استرس مقابله و طب رفتاری……………………………………………… 461

مفاهيم بيماری، فشار روانی، و مقابله……………………………………………….. 461

مفاهيم بيماری………………………………………………………………………. 461

مفاهيم فشار روانی و مقابله…………………………………………………………. 462

ارزشيابی…………………………………………………………………………….. 464

فنون درمانی…………………………………………………………………………. 466

آموزش تن آرامی (آرامسازی)……………………………………………………….. 467

پسخوراند زيستی……………………………………………………………………. 468

تدابير خويشتنداری…………………………………………………………………. 469

تدابير رفتاری – شناختی……………………………………………………………. 470

كاربردهای بالينی خاص…………………………………………………………….. 471

فشار خون اساسی…………………………………………………………………… 472

الگوی رفتاری مستعد بيماری كرونر………………………………………………… 473

سردرد……………………………………………………………………………….. 474

درد مزمن……………………………………………………………………………. 475

پيشگيری……………………………………………………………………………. 476

آمادگی روانی برای بستری در بيمارستان…………………………………………… 476

كاهش رفتارهای آسيب‌‌زا در اجتماعات…………………………………………….. 477

چکیده فصل…………………………………………………………………………. 478

واژه نما………………………………………………………………………………… 479

منابع……………………………………………………………………………………. 490

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رفتار درمانی مفاهیم، شیوه‌‌ها و کاربردها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رفتار درمانی مفاهیم، شیوه‌‌ها و کاربردها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *