روش تحقیق در علوم انسانی (کتاب الکترونیک)

30,000 تومان

افراد معدودی نقش اصلی نظریه در علوم اجتماعی را مورد مناقشه قرار داده اند. دانشمندان نظریه ها را تدوین و فرموله می کنند، نظریه ها را می آزمایند، نظریه ها را قبول میکنند، نظریه ها را رد میکنند، نظریه ها را تغییر می دهند، و از نظریه ها به عنوان راهنما هایی برای درک و پیش بینی وقایع جهان در مورد آنها استفاده می کنند. نوشته های زیادی در مورد ماهیت و نقش نظریه در علوم اجتماعی نوشته شده اند. این نوشته ها رشته های متعدد، ازجمله انسان شناسی، اقتصاد، تاریخ، فلسفه، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی و کار اجتماعی را پوشش داده اند. این نوشتجات، در میان چیزهای دیگر، چارچوب های گسترده برای طبقه بندی انواع نظریه ها، تکامل نظریه ها در طول زمان، زندگی و راهکارهای علمی نظریه پردازان بزرگ علمی و مسائل کلی در فلسفه علم را توصیف کرده است. اگر چه این نوشتجات روشنگر است، برای مجهز کردن دانشمندان علوم اجتماعی با رهنمودهای عملی برای ساخت نظریه ها همانطور که آنها به کار انجام علم خود نزدیک می شوند، بسیار کمتر نوشته شده است. اکثر دانشجویان با دورنمای ساخت نظریه خود در مورد یک پدیده ترسانده می شوند. ساخت نظریه همانند یک فرایند مرموز که به نوعی “اتفاق می افتد” و فراتر از محدوده و آموزش یک دانشمند جوان که در حال تلاش برای یافتن راه خود در این زمینه است مشاهده می شود. در حالی که اکثر برنامه های تحصیلات تکمیلی در علوم اجتماعی نیازمند دوره [های متعدد در روش شناسی تحقیق برای اطمینان از مجهز شدن دانشجویان به ابزار برای آزمودن نظریه ها از لحاظ تجربی هستند، نمی توان همان روش را برای ساخت نظریه بکار برد. این نوشتجات در مقابل تمرکز بر روش هایی برای آزمودن نظریه، بر روی روش هایی برای ایجاد نظریه متمرکز است.

هدف اصلی این کتاب ارائه ابزارهایی به دانشجویان و پژوهشگران جوان است تا به آنها در روند عملی ساخت نظریه ها کمک کند. این کار از طریق توصیف جزئی راهکارها، روش های اکتشافی، و روش هایی برای فکر کردن در مورد مشکلاتی انجام می گیرد که دریافته ایم طی بیش از 70 سال متوالی که ما درحال انجام تحقیقات علوم اجتماعی بوده ایم، مفید می باشد. این کتاب بحث علمی نوشته ها در مورد ساخت و ساز نظریه یا فلسفه علم نیست. ما در نوشته های فراوان این موضوعات خیلی کاوش نمی کنیم. در عوض، از طریق روش های اکتشافی شناختی، فوت و فن های تجارت، و شیوه های تفکر که دریافته ایم در توسعه نظریه ها مفید باشند، سفر عملی تری در پیش می گیریم.

 

 سازماندهی کتاب

 

این کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول مفاهیم اساسی که پس زمینه فصل های بعدی را تشکیل می دهد، ارائه می دهد. در فصل های اولیه ماهیت علم و آنچه را برای درک چیزی مورد نظر است بررسی می کنیم. مفهوم مفاهیم را بسط می دهیم و نقش مرکزی مفاهیم در نظریه ها را برجسته می نماییم. پایه ها را برای برقراری ارتباط مفاهیم در نظریه خود با دیگران و سپس توصیف آنچه که علم را از سایر راه های دانستن جدا می کند قرار می دهیم.

 با استفاده از این موضوع به عنوان پس زمینه، به بسط راهبردهای اصلی برای ساخت یک نظریه، موضوع بخش دوم، بر می گردیم. در فصل 4 ابتدا بر راهبردهایی برای ایجاد ایده و تحریک تفکر خلاق متمرکز می شویم. زمانی که مجموعه ای از عقاید خشن دارید، باید آنها را اصلاح کرد و برای مشاهده معیارهای یک نظریه علمی پیچیده تمرکز کرد. فصل 5 راهبردهای تفکر از طریق سازه های خود را توصیف می کند و چگونگی بسط و توسعه تعاریف مفهومی روشن و قابل ارتباط از آنها را مورد بحث قرار می دهد. ما راهبردهای متعددی برای ساخت سازه های مبهم را دقیق تر و نه بیش از حد انتزاعی ارائه می دهیم. فصل 6 بر روابط بین متغیرها تمرکز می کند و راهبردهایی برای ساخت صریح روابطی که شما بین متغیرها فرض می کنید فراهم میکند. ما چگونگی استخراج طرح های نظری بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق روابط را نشان می دهیم.

قسمت سوم چارچوب های مختلف برای تولید نظریه را بررسی می کند. فصل 7 یکی از عمده ترین روش ها در ساخت و ساز نظریه در علوم اجتماعی را بررسی می کند: چارچوب تفکر سببی (علت و معلولی). این رویکرد علل و عواقب ناشی از پدیده های مختلف را به دقت شرح می دهد و هویت ارتباط های علت و معلولی را به عنوان هدف اصلی علم بررسی می کند. فصل 8 راهکارهایی برای ساخت مدل های ریاضی پدیده های مختلف را توصیف می کند. قصد ما در اینجا روشن ساختن راه های گاهی اوقات به ظاهر مرموز است که در آن ریاضیات و علوم اجتماعی وجه مشترک را نظریه پردازی می کنند. این فصل شامل مقدمه کوتاهی از نظریه هرج و مرج (آشفتگی) و نظریه فاجعه به عنوان نمونه هایی از مدل های ریاضی می باشد. فصل 9 نیروی بالقوه ای را که شبیه سازی-به طور خاص، توسعه شبیه سازی ­ برای ساخت و ساز نظریه دارد توصیف می کند. فصل 10 رویکردهای معلول و سببی برای ساخت و ساز نظریه، که تمایل به تکیه بر روش های کیفی برای شناسایی ساختارها و روابط که در آن بر یک نظریه تمرکز می کند را دارد بسط و گسترش می دهد. جوهر این روش ها آن است که نظریه از داده ها بوجود می آید. برخی از دانشمندان اجتماعی ممکن است استدلال کنند که این فصل متعلق به بخش قبلی است، جایی که در ابتدا ساختارها و روابطی که باید در یک نظریه باشند را شناسایی می کنیم. همانطور که در سراسر این کتاب تاکید کردیم، ساخت و ساز نظریه یک فرآیند دقیق نیست، و موردی مانند این را می توان تقریبا برای هر فصل در بخش حاضر ساخت. این کتاب عناصر تشکیل دهنده اصلی برای ساخت یک نظریه را برای شما فراهم می کند. چگونگی انتخاب شما برای ترکیب عناصرتشکیل دهنده که دستورالعمل نظری شما را شکل می دهد به تمایلات قبلی و حیطه ی مطالعه شما بستگی دارد. فصل 11، 12 چارچوب نظری را که پایه و اساس گسترده ای دارند و ممکن است در روند تولید ایده کمک کند، خلاصه می کند. این چارچوب ها شامل ماتریالیسم (ماده گرایی)، ساختارگرایی، کارکردگرایی، کنش متقابل نمادین، دیدگاههای تکاملی، پست مدرنیسم، شبکه های عصبی، نظریه سیستم ها، نظریه های مرحله، نظریه های تقویت، انسان گرایی، و مدل سازی چند سطحی هستند.

در بخش پایانی راهکارهایی را برای خواندن مقالات مجله و گزارش های علمی مورد بحث قرار می دهیم تا نظریه هایی را که نویسندگان شرح می دهند و موضوع ارزیابی تجربی است روشن نماییم. همچنین در مورد راهکارهایی برای ارائه نظریه ها در انواع مختلف گزارش ها بحث می کنیم. بخش آخر را با این نتیجه خاتمه می دهیم که روند ساخت و ساز نظریه را در پرتو مطالبی که در فصل های این کتاب در درجه اول برای دانش آموزان و حرفه علاقه مند به دنبال یک کار به عنوان یک محقق در علوم اجتماعی نوشته شده است. قصد این است تا شما را با استراتژی های بتن ارائه برای ساخت و ساز بر تئوریهای موجود و ساخت نظریه خود را. نظریه پردازی در خلاء رخ نمی دهد. آن را در چارچوب از افراد به دنبال یک رخ می دهد حرفه ای در برخی از تنظیمات حرفه ای، معمولا یک محیط علمی. در آن زمان، ما توضیح است که در آن شما کار می کنند اثرات راه که در آن شما نظریه پردازی و انواع سوالات شما بخواهید. ما همچنین استراتژی برای مقابله با محدودیت های شما به عنوان یک نتیجه از این تنظیمات رو به رو مورد بحث است.

قبلی پوشش دادیم، تفسیر می کند و برخی مطالب باقی مانده را که به خوبی با فصل های دیگر سازگار نیست، بررسی می کند.

 نظریه ها و محیط

این کتاب در درجه اول برای دانشجویان و افراد حرفه ای علاقه مند به دنبال کار به عنوان یک محقق در علوم اجتماعی نوشته شده است. قصد، ارائه راهکارهای عینی برای ساخت نظریه های موجود و ایجاد نظریه خودتان است. نظریه پردازی در خلاء رخ نمی دهد. بلکه در بافت افراد حرفه ای به دنبال یک حرفه و در محیطی کم و بیش حرفه ای، معمولا یک محیط علمی، رخ می دهد. گاه گاهی، توضیح می دهیم که چگونه محیطی که شما در آن کار می کنید بر راهی که در آن نظریه پردازی می کنید و انواع سوالاتی که می پرسید تاثیر می گذارد. همچنین در مورد راهکارهایی برای برخورد با محدودیت هایی که شما در نتیجه این محیط ها مواجه می شوید بحث می کنیم.

بررسی چگونگی گسترش نظریه کاملا به طور طبیعی از بررسی تجربی درگیر در آزمایش نظریه و اثر متقابل مهم بین این دو ناشی می شود. با این وجود شامل شدن بیش از ملاحظات جزئی تجربی نه تنها اثری با اندازه ی بزرگ ایجاد می کند، بلکه آنچه را که ما به عنوان یک تمرکز لازم و ضروری در ساخت و ساز نظریه مشاهده می کنیم ضعیف می کند، موضوعی که به اعتقاد ما به طور جدی در آموزش دانشمندان علوم اجتماعی معتادوار است. به همین دلیل است که این کار شامل تصاویر تجربی کمتری از آنچه که بعضی ممکن است تمایل یا انتظار داشته باشند است.

 برای ما، ساخت نظریه یکی از با ارزش ترین جنبه های انجام علم ­– برابر با هیجان همراه با آزمایش تجربی و یافتن پشتیبانی برای نظریه است. با همه صداقت، احتمالا با تحقیقاتی که نظریه هایی را که به دلیل پاسخ متعاقب آن که ” نقش های شناسایی مان را انجام دهیم ” ثابت کرده ایم زیر سوال می برد تا بفهمیم که چرا در اشتباه بودیم، بیشتر گرفتار هستیم. این همواره خواستار آن است که به مشکل از یک زاویه مفهومی جدیدی نزدیک شویم. این کتاب به توصیف برخی (اما نه همه) انواع نقش های شناسایی که طی سال ها انجام داده ایم می پردازد. امیدواریم که بتوانیم به راه انداختن شما درپایین مسیر یک رویکرد غنی تر و پربارتر برای ساخت و ساز نظریه ها کمک کنیم همانطور که شما راهکارهای خودتان و مجموعه ای از نقش های شناسایی برای تفکر در مورد پدیده ها و حل مشکلات را می سازید.

توضیحات

افراد معدودی نقش اصلی نظریه در علوم اجتماعی را مورد مناقشه قرار داده اند. دانشمندان نظریه ها را تدوین و فرموله می کنند، نظریه ها را می آزمایند، نظریه ها را قبول میکنند، نظریه ها را رد میکنند، نظریه ها را تغییر می دهند، و از نظریه ها به عنوان راهنما هایی برای درک و پیش بینی وقایع جهان در مورد آنها استفاده می کنند. نوشته های زیادی در مورد ماهیت و نقش نظریه در علوم اجتماعی نوشته شده اند. این نوشته ها رشته های متعدد، ازجمله انسان شناسی، اقتصاد، تاریخ، فلسفه، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی و کار اجتماعی را پوشش داده اند. این نوشتجات، در میان چیزهای دیگر، چارچوب های گسترده برای طبقه بندی انواع نظریه ها، تکامل نظریه ها در طول زمان، زندگی و راهکارهای علمی نظریه پردازان بزرگ علمی و مسائل کلی در فلسفه علم را توصیف کرده است. اگر چه این نوشتجات روشنگر است، برای مجهز کردن دانشمندان علوم اجتماعی با رهنمودهای عملی برای ساخت نظریه ها همانطور که آنها به کار انجام علم خود نزدیک می شوند، بسیار کمتر نوشته شده است. اکثر دانشجویان با دورنمای ساخت نظریه خود در مورد یک پدیده ترسانده می شوند. ساخت نظریه همانند یک فرایند مرموز که به نوعی “اتفاق می افتد” و فراتر از محدوده و آموزش یک دانشمند جوان که در حال تلاش برای یافتن راه خود در این زمینه است مشاهده می شود. در حالی که اکثر برنامه های تحصیلات تکمیلی در علوم اجتماعی نیازمند دوره [های متعدد در روش شناسی تحقیق برای اطمینان از مجهز شدن دانشجویان به ابزار برای آزمودن نظریه ها از لحاظ تجربی هستند، نمی توان همان روش را برای ساخت نظریه بکار برد. این نوشتجات در مقابل تمرکز بر روش هایی برای آزمودن نظریه، بر روی روش هایی برای ایجاد نظریه متمرکز است.

هدف اصلی این کتاب ارائه ابزارهایی به دانشجویان و پژوهشگران جوان است تا به آنها در روند عملی ساخت نظریه ها کمک کند. این کار از طریق توصیف جزئی راهکارها، روش های اکتشافی، و روش هایی برای فکر کردن در مورد مشکلاتی انجام می گیرد که دریافته ایم طی بیش از 70 سال متوالی که ما درحال انجام تحقیقات علوم اجتماعی بوده ایم، مفید می باشد. این کتاب بحث علمی نوشته ها در مورد ساخت و ساز نظریه یا فلسفه علم نیست. ما در نوشته های فراوان این موضوعات خیلی کاوش نمی کنیم. در عوض، از طریق روش های اکتشافی شناختی، فوت و فن های تجارت، و شیوه های تفکر که دریافته ایم در توسعه نظریه ها مفید باشند، سفر عملی تری در پیش می گیریم.

 

 سازماندهی کتاب

 

این کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول مفاهیم اساسی که پس زمینه فصل های بعدی را تشکیل می دهد، ارائه می دهد. در فصل های اولیه ماهیت علم و آنچه را برای درک چیزی مورد نظر است بررسی می کنیم. مفهوم مفاهیم را بسط می دهیم و نقش مرکزی مفاهیم در نظریه ها را برجسته می نماییم. پایه ها را برای برقراری ارتباط مفاهیم در نظریه خود با دیگران و سپس توصیف آنچه که علم را از سایر راه های دانستن جدا می کند قرار می دهیم.

 با استفاده از این موضوع به عنوان پس زمینه، به بسط راهبردهای اصلی برای ساخت یک نظریه، موضوع بخش دوم، بر می گردیم. در فصل 4 ابتدا بر راهبردهایی برای ایجاد ایده و تحریک تفکر خلاق متمرکز می شویم. زمانی که مجموعه ای از عقاید خشن دارید، باید آنها را اصلاح کرد و برای مشاهده معیارهای یک نظریه علمی پیچیده تمرکز کرد. فصل 5 راهبردهای تفکر از طریق سازه های خود را توصیف می کند و چگونگی بسط و توسعه تعاریف مفهومی روشن و قابل ارتباط از آنها را مورد بحث قرار می دهد. ما راهبردهای متعددی برای ساخت سازه های مبهم را دقیق تر و نه بیش از حد انتزاعی ارائه می دهیم. فصل 6 بر روابط بین متغیرها تمرکز می کند و راهبردهایی برای ساخت صریح روابطی که شما بین متغیرها فرض می کنید فراهم میکند. ما چگونگی استخراج طرح های نظری بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق روابط را نشان می دهیم.

قسمت سوم چارچوب های مختلف برای تولید نظریه را بررسی می کند. فصل 7 یکی از عمده ترین روش ها در ساخت و ساز نظریه در علوم اجتماعی را بررسی می کند: چارچوب تفکر سببی (علت و معلولی). این رویکرد علل و عواقب ناشی از پدیده های مختلف را به دقت شرح می دهد و هویت ارتباط های علت و معلولی را به عنوان هدف اصلی علم بررسی می کند. فصل 8 راهکارهایی برای ساخت مدل های ریاضی پدیده های مختلف را توصیف می کند. قصد ما در اینجا روشن ساختن راه های گاهی اوقات به ظاهر مرموز است که در آن ریاضیات و علوم اجتماعی وجه مشترک را نظریه پردازی می کنند. این فصل شامل مقدمه کوتاهی از نظریه هرج و مرج (آشفتگی) و نظریه فاجعه به عنوان نمونه هایی از مدل های ریاضی می باشد. فصل 9 نیروی بالقوه ای را که شبیه سازی-به طور خاص، توسعه شبیه سازی ­ برای ساخت و ساز نظریه دارد توصیف می کند. فصل 10 رویکردهای معلول و سببی برای ساخت و ساز نظریه، که تمایل به تکیه بر روش های کیفی برای شناسایی ساختارها و روابط که در آن بر یک نظریه تمرکز می کند را دارد بسط و گسترش می دهد. جوهر این روش ها آن است که نظریه از داده ها بوجود می آید. برخی از دانشمندان اجتماعی ممکن است استدلال کنند که این فصل متعلق به بخش قبلی است، جایی که در ابتدا ساختارها و روابطی که باید در یک نظریه باشند را شناسایی می کنیم. همانطور که در سراسر این کتاب تاکید کردیم، ساخت و ساز نظریه یک فرآیند دقیق نیست، و موردی مانند این را می توان تقریبا برای هر فصل در بخش حاضر ساخت. این کتاب عناصر تشکیل دهنده اصلی برای ساخت یک نظریه را برای شما فراهم می کند. چگونگی انتخاب شما برای ترکیب عناصرتشکیل دهنده که دستورالعمل نظری شما را شکل می دهد به تمایلات قبلی و حیطه ی مطالعه شما بستگی دارد. فصل 11، 12 چارچوب نظری را که پایه و اساس گسترده ای دارند و ممکن است در روند تولید ایده کمک کند، خلاصه می کند. این چارچوب ها شامل ماتریالیسم (ماده گرایی)، ساختارگرایی، کارکردگرایی، کنش متقابل نمادین، دیدگاههای تکاملی، پست مدرنیسم، شبکه های عصبی، نظریه سیستم ها، نظریه های مرحله، نظریه های تقویت، انسان گرایی، و مدل سازی چند سطحی هستند.

در بخش پایانی راهکارهایی را برای خواندن مقالات مجله و گزارش های علمی مورد بحث قرار می دهیم تا نظریه هایی را که نویسندگان شرح می دهند و موضوع ارزیابی تجربی است روشن نماییم. همچنین در مورد راهکارهایی برای ارائه نظریه ها در انواع مختلف گزارش ها بحث می کنیم. بخش آخر را با این نتیجه خاتمه می دهیم که روند ساخت و ساز نظریه را در پرتو مطالبی که در فصل های این کتاب در درجه اول برای دانش آموزان و حرفه علاقه مند به دنبال یک کار به عنوان یک محقق در علوم اجتماعی نوشته شده است. قصد این است تا شما را با استراتژی های بتن ارائه برای ساخت و ساز بر تئوریهای موجود و ساخت نظریه خود را. نظریه پردازی در خلاء رخ نمی دهد. آن را در چارچوب از افراد به دنبال یک رخ می دهد حرفه ای در برخی از تنظیمات حرفه ای، معمولا یک محیط علمی. در آن زمان، ما توضیح است که در آن شما کار می کنند اثرات راه که در آن شما نظریه پردازی و انواع سوالات شما بخواهید. ما همچنین استراتژی برای مقابله با محدودیت های شما به عنوان یک نتیجه از این تنظیمات رو به رو مورد بحث است.

قبلی پوشش دادیم، تفسیر می کند و برخی مطالب باقی مانده را که به خوبی با فصل های دیگر سازگار نیست، بررسی می کند.

 نظریه ها و محیط

این کتاب در درجه اول برای دانشجویان و افراد حرفه ای علاقه مند به دنبال کار به عنوان یک محقق در علوم اجتماعی نوشته شده است. قصد، ارائه راهکارهای عینی برای ساخت نظریه های موجود و ایجاد نظریه خودتان است. نظریه پردازی در خلاء رخ نمی دهد. بلکه در بافت افراد حرفه ای به دنبال یک حرفه و در محیطی کم و بیش حرفه ای، معمولا یک محیط علمی، رخ می دهد. گاه گاهی، توضیح می دهیم که چگونه محیطی که شما در آن کار می کنید بر راهی که در آن نظریه پردازی می کنید و انواع سوالاتی که می پرسید تاثیر می گذارد. همچنین در مورد راهکارهایی برای برخورد با محدودیت هایی که شما در نتیجه این محیط ها مواجه می شوید بحث می کنیم.

بررسی چگونگی گسترش نظریه کاملا به طور طبیعی از بررسی تجربی درگیر در آزمایش نظریه و اثر متقابل مهم بین این دو ناشی می شود. با این وجود شامل شدن بیش از ملاحظات جزئی تجربی نه تنها اثری با اندازه ی بزرگ ایجاد می کند، بلکه آنچه را که ما به عنوان یک تمرکز لازم و ضروری در ساخت و ساز نظریه مشاهده می کنیم ضعیف می کند، موضوعی که به اعتقاد ما به طور جدی در آموزش دانشمندان علوم اجتماعی معتادوار است. به همین دلیل است که این کار شامل تصاویر تجربی کمتری از آنچه که بعضی ممکن است تمایل یا انتظار داشته باشند است.

 برای ما، ساخت نظریه یکی از با ارزش ترین جنبه های انجام علم ­– برابر با هیجان همراه با آزمایش تجربی و یافتن پشتیبانی برای نظریه است. با همه صداقت، احتمالا با تحقیقاتی که نظریه هایی را که به دلیل پاسخ متعاقب آن که ” نقش های شناسایی مان را انجام دهیم ” ثابت کرده ایم زیر سوال می برد تا بفهمیم که چرا در اشتباه بودیم، بیشتر گرفتار هستیم. این همواره خواستار آن است که به مشکل از یک زاویه مفهومی جدیدی نزدیک شویم. این کتاب به توصیف برخی (اما نه همه) انواع نقش های شناسایی که طی سال ها انجام داده ایم می پردازد. امیدواریم که بتوانیم به راه انداختن شما درپایین مسیر یک رویکرد غنی تر و پربارتر برای ساخت و ساز نظریه ها کمک کنیم همانطور که شما راهکارهای خودتان و مجموعه ای از نقش های شناسایی برای تفکر در مورد پدیده ها و حل مشکلات را می سازید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روش تحقیق در علوم انسانی (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روش تحقیق در علوم انسانی (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *